Vänsterpartiet Norrköping

Lokala frågor

Sverige är idag ett rikt land och också i Norrköping finns stora rikedomar. Om vi vill finns möjligheten att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången idag.

När vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för var och en av oss så kan vi få ett jämlikt Norrköping där vår individuella frihet växer!

Budget 2020 och plan 2022-2025

Läs hela vår budget här!

Vänsterpartiets viktigaste budgetfrågor

I Norrköping måste vi göra vårt bästa för att lösa de utmaningar vi står inför under den akuta krisperioden. I denna budget prioriterar vi framför allt att stoppanedskärningarna i välfärden, allra främst gäller det inom äldreomsorgen som drabbats hårdast.

Också ett fåtal mindre men träffsäkra satsningar som behöver komma igång ingår i budgeten, bland annat språkförstärkande utbildning inom omsorgen och en krisinvesteringsbudget. I övrigt anser vi att en del viktiga satsningar nu måste skjutas på framtiden med tanke på det mycket osäkra ekonomiska läget.

Värna äldreomsorgen

Enligt Kvartettens nya finanspolitiska ramverk ska samtliga nämnder nu alltid skära ner minst 1 % per år. Det blir mycket för stora verksamheter som äldreomsorgen. Vi anser att inga nedskärningar alls ska göras på Vård- och omsorgsnämnden 2021, det är tufft nog som det är ute i hemtjänsten och på våra boenden. För att verkligen lyfta Norrköpings äldreomsorg och locka fler till yrket behövs dock betydligt fler offensiva satsningar än så. Dessa brukar finnas i våra budgetar men är inte möjliga att genomföra just 2021 på grund den ekonomiska nedgången. Att stryka alla nedskärningar innebär dock en förstärkning jämfört med Kvartettens budget på drygt 25 miljoner.
En liten men angelägen satsning som vi dock vill starta upp redan 2021 är språkförstärkande utbildningar för anställda inom äldreomsorgen. Flerspråkighet är en självklar merit inom yrket. Samtidigt menar vi att det är kommunen som arbetsgivare som har ansvar för att se till att alla anställda har tillräckliga kunskaper i svenska. Det säkerställer vi genom en satsning på språkcoacher och språkutbildning på arbetstid. En satsning som snabbt lönar sig genom höjd effektivitet.

Mer resurser till välfärden

Kvartetten föreslår nedskärningar 2021 på nästan 100 miljoner. Vi väljer enligt ovan att helt ta bort Kvartettens besparing på äldreomsorgen. För att värna oerhört viktiga verksamheter som skola, arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, kultur och fritid samt socialtjänsten så halverar vi besparingarna för de nämnderna. 

Här bör särskilt Kvartettens brutala nedskärning gällande försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) till bostad nämnas. I ett slag förlorade många av Norrköpings fattigaste upp till 2000 kronor i månaden, detta trots att hyrorna bara stiger. Denna nedskärning vars syfte är att fördriva låginkomsttagare från kommunen ska återställas. 

Gällande skolan så är det utbildningsnämnden vi satsar allra mest på efter äldreomsorgen. Över 17 miljoner investerar vi i att stärka alla barn och ungas rätt till en god utbildning och en bättre framtid. Utöver välfärdsnämnderna skjuter vi också till extra resurser till tekniska nämnden för att klara nödvändiga investeringar. Detta mildrar de värsta nedskärningarna i Kvartettens budgetförslag men mer behövs tveklöst framöver.

Höj krisberedskapen

Satsningen på krisberedskap är liten gällande budgetomfång men likafullt viktig. Pandemin har visat på vårt samhälles svagheter i kriser. Pandemier kommer att fortsätta drabba världen men nästa kris vi får uppleva kan lika gärna handla om klimatförändringarnas konsekvenser som översvämningar eller torka, om digitala angrepp eller om något så enkelt och förödande som längre strömavbrott. 

Även om mycket av krisberedskapen ligger på regeringsnivå så behöver också Norrköpings kommun göra mer.